خدمات کانون

- صدور کارت عضویت معتبر پس از عضو گیری جهت استفاده از خدمات کانون

-عقد تفاهم نامه با مراکز معتبر در گروههای تفریحی ، ورزشی ، فرهنگی ، پزشکی جهت اخذ تخفیف مناسب بابت استفاده اعضاء از این مراکز با ارائه کارت عضویت

- ایجاد بخش معتبر کاریابی تخصصی رشته حسابداری در سایت کانون جهت استفاده اعضاء

- ارائه انواع بیمه نامه از قبیل بیمه تکمیلی ، ثالث و بدنه با تخفیف مناسب بابت استفاده اعضاء با ارائه کارت عضویت

- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی جهت ورود اعضاء به بازار کار

تبلیغات