انواع عضویت

کانون داراي دو نوع عضو خواهد بود.

1ـ اعضاي اصلي كه داراي حق رأي بوده و مكلف به پرداخت حق عضويت مي باشند .

2- اعضای افتخاری ، شخصیتهای علمی و حرفه ای رشته حسابداری که به نحوی در اعتلا و گسترش حرفه حسابداری موثر بوده اند یا دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز هستند و یا در پیشبرد اهداف کانون کمکهای موثر و ارزنده ای نموده اند ، با تصویب هیئت مدیره یا توسط مجمع عمومي می توانند به عضویت افتخاری کانون در آیند.

تبلیغات