اساسنامه

بسمه تعالي

اساسنامه کانون صنفی حسابداران استان تهران

فصل اول :

" كليات و اهداف "

 

ماده 1

نام : کانون صنفی حسابداران استان تهران تشكلي است صنفي ، غيرسياسي و غير انتفاعي كه در اين اساسنامه اختصاراً کانون ناميده مي شود.

ماده 2

محل :مركز اصلي اين کانون در شهر تهران به نشاني خیابان آزادی ، مابین اسکندری و توحید ، کوچه سامانی ، پلاک 15 واقع است كه در صورت لزوم مي تواند نسبت به تغییر آدرس اقدام نماید و بنا به درخواست هيأت مديره و با موافقت وزارت كشور در ساير شهرستانهاي استان تهران شعبه و يا دفتر داير نمايد.

ماده 3

تابعيت :

اعضاي کانون تابعيت ايراني داشته و التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند.

ماده 4

اهداف:

هدف از تشکیل کانون عبارت است : دفاع از حقوق صنفی اعضاء ، ارائه انواع خدمات صنفی به اعضاء ، ارتقاء سطح علمی و تخصصی اعضاء ، اصلاح وارتقاء سبک زندگی و  ترغیب و تشویق سایر افراد علاقه مند به رشته حسابداری جهت ورود به این رشته از طریق :

1-4 - فعالیت در جهت دفاع از حقوق صنفی اعضاء

2-4 – برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی در جهت ارتقا دانش تخصصی اعضا

3-4 - برگزاری کارگاه ، همایش ، سمینار ، نمایشگاه و کنگره های تخصصی در جهت تشویق اعضا و حمایت از بالابردن سطح علمی و تخصصی

4-4 - فراهم آوردن تسهیلات رفاهی ، فرهنگی ، پزشکی ، ورزشی و بیمه ای توسط شرکتهای ثالث برای اعضاء

5-4 - تعامل و همکاری با آموزش و پرورش ، تشکلهای دانشگاهی و تخصصی داخلی

6-4 - عضویت در مجامع دانشگاهی و حرفه ای بین المللی مرتبط و برگزاری مشترک دوره های آموزشی تخصصی در جهت بروز کردن دانش حرفه ای اعضا

7-4 - نشر و چاپ کتب و نشریه های تخصصی

8-4 – فراهم آوردن شرایط جهت ورود اعضاء به بازار کار

9-4- برگزاری دوره های تخصصی جهت ورود به رشته حسابداری

10-4- حمایت از دانشجویان بی بضاعت رشته حسابداری عضو مراکز معتبر

11-4- برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با خانواده و سلامت در جهت اصلاح وارتقاء سبک زندگی

12-4- راهنمایی،مشاوره و حمایت از طرح های علمی و پژوهشی تخصصی

13-4- سازماندهی تیم های ورزشی در جهت اصلاح وارتقاء سبک زندگی اعضاء

14-4-  هرگونه خدمات صنفی قابل ارائه به اعضا

                                                                                                          ماده 5

كليه اقداماتي كه در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوي نياز به كسب مجوز از مراجع قانوني ذيربط دارد ، پس از كسب مجوز لازم انجام مي شود.

فصل دوم :

" شرايط ، نحوه عضويت و انواع آن "

ماده 6

هر فردی كه داراي شرايط زير باشد مي تواند به عضويت کانون در آيد.

1ـ داشتن مدرك تحصيلي رشته حسابداری با انواع گرایشها و یا دارندگان مدارک حرفه ای بین المللی حسابداری مورد تایید

2ـ پذيرفتن مفاد اساسنامه

3ـ عدم محروميت از حقوق اجتماعي

4ـ نداشتن سوء شهرت حرفه اي و اجتماعي

5ـ پرداخت حق عضويت 

تبصره :

خاتمه عضويت بنا به درخواست فرد ، سلب شرايط و يا درخواست اكثريت اعضاي هيأت مديره و یا تصويب مجمع عمومي مي باشد.

ماده 7

عضويت:

کانون داراي دو نوع عضو خواهد بود.

    1-7 عضویت اصلي  : كه داراي حق رأي بوده و مكلف به پرداخت حق عضويت مي باشند .

2-7 عضویت افتخاری :

شخصیتهای علمی و حرفه ای رشته حسابداری که به نحوی در اعتلا و گسترش حرفه حسابداری موثر بوده اند یا دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز هستند و یا در پیشبرد اهداف کانون کمکهای موثر و ارزنده ای نموده اند ، با تصویب هیئت مدیره می توانند به عضویت افتخاری کانون در آیند. اعضاء افتخاری از پرداخت حق عضویت سالانه معاف هستند.

فصل سوم :

" اركان  "

ماده 8

اركان کانون عبارتند از :

   الف - مجمع عمومي                                          ب - هيأت مديره                                   ج - بازرس ( بازرسان )

الف - مجمع عمومي :     

                                                                                                               ماده 9

مجمع عمومي عالي ترين مرجع تصميم گيري کانون بوده و به صورت عادي ، عادي به طور فوق العاده و فوق العاده تشكيل مي گردد.

ماده 10

مجمع عمومي عادي با رعايت تشريفات مندرج در اساسنامه سالي يكبار حداکثر در شش ماه اول سال  تشكيل خواهد شد. براي رسميت يافتن جلسه حضور نصف به علاوه يك نفر اعضاي اصلي و جهت تصويب هر موضوعي ، رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر ضرورت دارد. در صورتي كه در دعوت نخست تعداد حاضرين به حد نصاب نرسيد ، جلسه دوم با فاصله حداكثر يك ماه تشكيل و با هر تعداد عضو حاضر ، جلسه رسميت خواهد يافت .

مجمع عمومي عادي ممكن است به صورت فوق العاده در هر زمان ، به تقاضا و دعوت هيأت مديره ، بازرس ، يا يك سوم كل اعضاي اصلي تشكيل گردد و در هر صورت بايد دستور جلسه مجمع عمومي در آگهي دعوت قيد شود.

تبصره 1: كليه مجامع عمومي بايد با تأييد و هماهنگي قبلي با وزارت كشور برگزار شوند .

تبصره 2 : در صورتي كه هيأت مديره ، مجمع عمومي سالانه را در موعد مقرر برگزار نكند ، بازرس مكلف است پس از تأييد وزارت كشور رأساً اقدام به دعوت و برگزاري مجمع عمومي مزبور بنمايند.

ماده 11

دعوت براي شركت در مجامع عمومي از طريق آگهي در روزنامه كثير الانتشار يا دعوت نامه كتبي و يا ساير روشهاي اطلاع رساني الكترونيك ( پيامك ، پست الكترونيكي و ... ) صورت مي پذيرد. دعوت براي تشكيل مجمع نوبت اول بايد حداقل 2 هفته و براي نوبت دوم نيز حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع صورت پذيرد.

ماده 12

وظايف مجمع عمومي عادي :

 1ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس

2ـ استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس

3ـ تعيين خط مشي كلي کانون

4ـ بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره

5ـ تعيين ميزان حق عضويت سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه کانون

6ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي کانون

ماده 13

مجمع عمومي فوق العاده با رعايت تشريفات قانوني مندرج در ماده 11 اين اساسنامه، مشابه مجمع عمومي عادي و با شرايط زير تشكيل خواهد شد :

1ـ با درخواست و دعوت اكثريت اعضاي هيأت مديره يا بازرس

2ـ با درخواست و دعوت يك سوم از اعضاي اصلي کانون

تبصره 1 : مجمع عمومي فوق العاده جهت رسميت يافتن همان شرايط مجمع عمومي عادي را دارد .

تبصره 2: تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 14

در صورتي كه بازرس يا يك سوم اعضاءدرخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده را داشته باشند ، موضوع كتباً به رئيس هيأت مديره اطلاع داده خواهد شد ، رئيس هيأت مديره موظف خواهد بود تا حداكثر ظرف مدت 15 روز طبق اين اساسنامه نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقدام كند ، در غيراين صورت بازرس و يا نماينده اعضاي متقاضي ظرف مدت ده روز با تأييد و هماهنگي وزارت كشور نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقدام مي نمايد.

ماده 15

وظايف مجمع عمومي فوق العاده :

1ـ تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

2ـ بررسي و تصويب انحلال کانون

3ـ عزل هيأت مديره

تبصره 1 : عزل هيأت مديره بنا به درخواست اعضاي اصلي يا بازرس و يا اكثريت اعضاء هيأت مديره با هماهنگي وزارت كشور در دستور كار مجمع قرار گيرد.

تبصره 2 : در صورت تصويب عزل دسته جمعي هيأت مديره ، مجمع فوق العاده نسبت به تعيين و انتخاب سه نفر از اعضاي اصلي براي اجراي مصوبه و انجام تشريفات قانوني انتخاب هيأت مديره جديد اقدام مي نمايد.  

                                                                                                             ماده 16

مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر كه از اعضاي هيأت مديره يا بازرسان و يا داوطلبان اين دو ركن نمي باشند، اداره مي شود.

تبصره 1: اعضاي هيأت رئيسه با اعلام نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئوليت اداره جلسه مطابق دستور كار اعلام شده و نيز تنظيم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت كشور را به عهده دارند.

تبصره 2 : هيأت رئيسه نسخه اي از صورتجلسه را براي اطلاع اعضاء در محل کانون نصب مي نمايد.

ب) هيأت مديره

ماده 17

کانون داراي هيئت مديره اي مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2  نفر عضو علي البدل مي باشد كه از ميان اعضاي اصلي براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.

تبصره 1 : شعب کانون با رعايت ماده 2 اساسنامه در شهرستانها توسط هيأت مديره اي مركب از 3  نفر كه از سوي اعضاي همان شعبه انتخاب مي شوند، اداره خواهد شد . اعضاء اين هيأتها طبق دستورالعمل هيئت مديره مركزي فعاليت خواهند نمود . حدنصاب تأسيس شعبه 000/5  نفر عضو مي باشد كه در صورت عدم حصول آن ، مي توان دفتر يا نمايندگي داير نمود. 

تبصره 2: جلسات هيأت مديره با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با آراء موافق 3 نفر معتبر خواهد بود.

تبصره 3: اعضاي هيأت مديره حداكثر يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يك رئيس، يك نايب رئيس و يك خزانه دار انتخاب نموده و نسخه اي از صورتجلسه انتخابات را به وزارت كشور ارسال مي نمايند. حدود اختيارات هيأت مديره را ماده 19 اساسنامه مشخص مي نمايد.

تبصره 4 : شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

تبصره  5 : در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيأت مديره، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود. در صورتي كه با ورود اعضاي علي البدل تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره كامل نشود و نيز براي تكميل اعضاي علي البدل مي توان با هماهنگي وزارت كشور و با انجام انتخابات مياندوره اي نسبت به ترميم آن اقدام كرد.

تبصره  6 : هيأت مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر ماه يكبار تشكيل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس ، جلسه فوق العاده تشكيل مي دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تماس تلفني و تشكيل جلسه هيأت مديره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده 18

مجمع عمومي ، هيأت مديره را براي مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضاي هيأت مديره براي  دوره های متوالي بلامانع بوده و هيأت مديره موظف است ظرف حداكثر سه ماه قبل از پايان دوره تصدي خود ، انتخابات هيأت مديره جديد را با هماهنگي وزارت كشور برگزار و نتيجه را ظرف يك هفته به آن وزارتخانه اعلام نمايد.

ماده 19

هيأت مديره نماينده قانوني کانون بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح زير مي باشد :

حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي به حسابهاي کانون و پرداخت ديون و وصول مطالبات ، اجراي مصوبات مجمع عمومي ، افتتاح حساب بانكي ، انجام تشريفات قانوني به منظور تعقيب جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم ، تعيين حَكَم ، وكيل و عزل آنان ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش ، تفویض  و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به سایر اشخاص حقیقی با حق توکیل، عقد تفاهم نامه در جهت اهداف کانون، فراهم آوردن شرايط عضويت افراد متقاضي .

به طور كلي هيأت مديره مي تواند در حوزه وظايف خود اقداماتي را كه ضروري بداند با رعايت مصالح کانون در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن آنها ، يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض به استثناي فروش اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد بنام کانون انجام دهد.

تبصره 1: جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه ، اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است. هيأت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را ، مشروط به رعايت حدود موضوع کانون دارا مي باشد.

تبصره 2: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي رئيس هيأت مديره یا نایب رئیس یا خزانه دار و مدير عامل با مهر کانون معتبر خواهد بود.

تبصره 3: هيأت مديره مي تواند از بين خود يا اعضاي انجمن يك نفر شخص حقيقي را به عنوان مدير عامل انتخاب كرده و حدود اختيارات او را تعيين نمايد.

مديرعامل در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره به وي تفويض مي گردد. نماينده کانون محسوب شده و از طرف آن حق امضاء دارد.

تبصره 4 : هيأت مديره مي تواند از بين اعضاي واجد شرايط در جهت اجراي اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت كشور كميته هاي تخصصي کانون را  تشكيل دهد.

تبصره 5: آئين نامه اجرايي اين اساسنامه بعد از تصويب هيأت مديره و تأييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود.

ج: بازرسان       

ماده 20

مجمع عمومي عادي 1 نفر را به عنوان بازرس اصلي  1  نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد.

تبصره 1 : انتخاب مجدد بازرس بلامانع است .

تبصره 2 : اعضاي هيأت مديره ، مدير عامل و نزديكان سببي و نسبي آنها نمي توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

ماده 21

وظايف بازرس به شرح زير است :

1ـ بررسي كليه اسناد واوراق مالي کانون و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .

2ـ مطالعه گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملكرد کانون براي ارائه به مجمع عمومي.

3ـ ارائه گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه يا مصوبات مجمع به مجمع عمومي.

تبصره : گزارش بازرس بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر کانون آماده باشد.

ماده 22

كليه اسناد و مدارك کانون اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان بدون قيد و شرط بايد بوسيله هيأت مديره جهت بررسي در دسترس بازرس و نمايندگان كميسيون ماده 10 احزاب قرار گيرد.

فصل چهارم

" بودجه و مواد متفرقه "

ماده 23

بودجه کانون از طريق جمع آوري هدايا، اعانات ، قبول وصيت ، وقف و ورودیه و نيز حق عضويت تأمين مي شود.

ماده 24

كليه وجوه دريافتي و هزينه هاي کانون در دفاتر قانوني ثبت و شرح و بيلان آن در پايان هر سال مالي جهت بررسي به كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها ارائه خواهد شد.

تبصره 1: كليه دفاتر مالي کانون در صورت مراجعه مأمورين مالياتي در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

تبصره 2: سال مالي کانون منطبق بر سال هجري شمسي بوده و همواره به پايان ماه اسفند ختم مي شود.

تبصره 3: كليه وجوه مازاد بر هزينه هاي جاري کانون در حساب مخصوصي بنام کانون نزد بانكهاي رسمي كشور نگهداري خواهد شد.

ماده 25

كليه مدارك ، پرونده ها و نوشته هاي رسمي در دفتر مركزي کانون نگهداري مي شود.

مكاتبات رسمي کانون با امضاي رئيس هيأت مديره و در غياب او نايب رئيس هيأت مديره یا مدیر عامل و با مهر کانون انجام خواهد شد.

تبصره: مصوبات و صورتجلسات هيأت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ، ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد.

ماده 26

هرگونه تغييري در مفاد اساسنامه و تركيب اعضاء هيأت مديره و بازرس در صورتي معتبر است كه به تصويب كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها رسيده و در روزنامه رسمي درج شده باشد.

تبصره : محل کانون  و اقامتگاه اعضاي هيأت مديره و اشخاص صاحب امضاء و تغييرات بعدي آن بايد به اطلاع وزارت كشور برسد و مادامي كه در اين خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده 27

کانون داراي مهر و نشان مخصوص خواهد بود كه شكل و متن آن پس از تصويب هيأت مديره و مجوز وزارت كشور، تهيه و استفاده خواهد شد.

تبصره : هيأت مديره در حفظ و حراست از مهر و نشان کانون مسئوليت قانوني دارد.

ماده 28

با توجه به اينكه کانون ماهيتاً غيرتجاري مي باشد نمي تواند عمليات تجاري و اعتباري انتفاعي انجام دهد.

انحلال :

ماده 29

در موارد زير کانون منحل مي شود :

1) بنا به رأي مجمع عمومي فوق العاده

2) در صورتي كه تا يك سال پس از به ثبت رسيدن ، موضوعي را كه براي آن تشكيل شده انجام نداده يا انجام آن غيرممكن باشد.

3) بنا به تقاضاي كميسيون ماده 10 قانون احزاب و صدور حكم قطعي دادگاه

 

ماده 30

انحلال: در صورت انحلال کانون ، مجمع عمومي فوق العاده هيأت تصفيه اي را ( حداقل سه نفر) از ميان اعضاي اصلي انتخاب مي نمايد. اين هيأت موظف خواهد بود پس از اداء ديون و وصول مطالبات با نظارت كميسيون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاري اموال و املاك آن به يكي از مراكز مشابه يا عام المنفعه داخل كشور اقدام نمايد. هيأت مذكور موظف است يك نسخه از شرح كامل اقدامات خود را جهت بررسي به كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها ارسال دارد.

ماده 31

اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و31 ماده و 29 تبصره در اولين نشست اعضاء مجمع عمومي در تاريخ 17/03/95 به تصويب رسيد.

 

تبلیغات