شرایط عضویت

هر فردی كه داراي شرايط زير باشد مي تواند به عضويت کانون در آيد.

1ـ داشتن مدرك تحصيلي رشته حسابداری و یا دارندگان مدارک حرفه ای بین المللی حسابداری مورد تایید

2ـ پذيرفتن مفاد اساسنامه

3ـ عدم محروميت از حقوق اجتماعي

4ـ نداشتن سوء شهرت حرفه اي و اجتماعي

5ـ پرداخت حق عضويت

تبلیغات